Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 227Α/2016 ο Νόμος 4441/2016  με τίτλο “Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις”

Με το Νόμο αυτό, εκτός των άλλων διατάξεων, εισάγονται διορθώσεις λαθών αλλά και τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 καθώς και αλλαγές που αφορούν στην ΕΑΑΔΗΣΥ

Συγκεκριμένα στο άρθρο 21 του νόμου ψηφίστηκαν διατάξεις που αφορούν  στην ΕΑΑΔΗΣΥ και ειδικότερα στο εύρος των αρμοδιοτήτων της, στις προθεσμίες άσκησης των ένδικων μέσων καθώς και σε έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για την σύνδεση της ΕΑΑΔΗΣΥ με τα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα των Διοικητικών Δικαστηρίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Στο άρθρο 22 του νομου ψηφίστηκαν διατάξεις που αφορούν σε διορθώσεις λαθών σε πλείστα άρθρα του ν. 4412/2016 αλλά και σε τροποποιήσεις διατάξεων του.

Συνοπτικά οι κυριότερες τροποποιήσεις είναι : παρ. 36 του άρθρου 22 , όπου επαναδιατυπώνεται η παρ. 23 τοθ άρθρου 153,  σχετική με την αναθεώρηση, και επαναλαμβάνεται η διατύπωση για την δυνατότητα του Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών να εκδίδει νέους συντελεστές αναθεώρησης  σε περίπτωση απόκλισης από τις τιμές του Γ΄ τριμήνου (φράση που είχε απαλειφτεί σε πρόσφατη επαναδιατύπωση του άρθρου ) και  στην παρ. 66 του άρθρου 22 όπου ψηφίστηκε η αναστολή της κατάργησης  των παρ. 4 και 5 του άρθρου 20 του ν. 3669/2008, περί ανεκτελέστου και ενημερότητας πτυχίου , (δηλαδή οι διατάξεις αυτές παραμένουν σε ισχύ)