Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 148 Α/08.08.2016  ο νόμος 4413 για την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης.

Στις διατάξεις του ενσωματώνεται στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και υιοθετούνται εθνικές ρυθμίσεις , εφαρμοστικές και συμπληρωματικές  των διατάξεων της Οδηγίας καθώς και ρυθμίσεις του ουσιαστικού και δικονομικού πλαισίου καθώς και ρυθμίσεις  για την έννομη προστασία και την επίλυση διαφορών στον τομέα αυτό. 

Θεσπίζεται ένα αυτοτελές και ενιαίο κανονιστικό  πλαίσιο για την  ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων  παραχώρησης έργων και υπηρεσιών από τις αναθέτουσες αρχές και τους φορείς  προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών αυτών, που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες και διαφοροποιούνται ουσιωδώς από τις κλασικές συμβάσεις  έργων, προμηθειών  και υπηρεσιών