Παραθέτουμε απόσπασμα απο τα επίσημα πρακτικά της Βουλής όπου ψηφίστηκε ο Νόμος του Υπουργείου Υποδομών με τίτλο ”Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και Άλλες διατάξεις” στα άρθρα 22 έως 27 τροποποιούνται οι διατάξεις που αφορούν το ΤΕΕ. Αναμένεται η δημοσίευση του Νόμου στο ΦΕΚ