Στο σχέδιο Νόμου με τίτλο “Κύρωση της συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής  Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την αμοιβαία ίδρυση Πολιτιστικών Κέντρων και άλλες διατάξεις”  προβλέπεται, εκτός των άλλων,  ότι η ισχύς των διατάξεων του Β΄μέρους του Ν. 4281/2014 αρχίζει από την 1η Ιουλίου 2016, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του. 

Ο ανωτέρω νόμος πήρε αριθμό 4392/2016 και δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ 100Α/2016