Παραθέτουμε απόσπασμα από τα επίσηµα Πρακτικά της ΚΔ΄, 1 Οκτωβρίου 2013,  Συνεδρίασης της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε σχέδιο νόµου με τίτλο :  Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών – Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις

 Τα άρθρα που ενδιαφέρουν τα μέλη μας είναι απο το 107 έως και το 113 και αφορούν τροποποιήση του τύπου κατατάταξης των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων στο ΜΕΕΠ, τροποποίηση των προϋποθέσων υπαγωγής  σε Τάξη και Κατηγορία του ΜΕΕΠ. Ακόμη τροποποίηση του τρόπου υπολογισμού της αξίας και πληρωμής της ασφάλτου κ.α.