Παραθέτουμε απόσπασμα από τα επίσημα Πρακτικά της ΡΘ΄, 18-03-2014 Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής,  στην οποία  ψηφίστηκε το σχέδιο νόμου με τίτλο «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση  διατάξεων ΠΔ 318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις».

Με το Νόμο αυτό, του οποίου αναμένεται η δημοσίευση στο ΦΕΚ, καταργούνται ή συγχωνεύονται Νομικά Πρόσωπα και Υπηρεσίες  του Δημόσιου Τομέα, μεταξύ αυτών η Ανώνυμη Εταιρεία ΤΕΟ ΑΕ, η ΕΑΧΑ ΑΕ  και άλλες.

Επιπλέον τα μέλη μας ενδιαφέρουν τα άρθρα  1, 2 και 3 του Νόμου αυτού και συγκεκριμένα:

Αρθρ. 1 «Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων»

Καταργείται, μετά την παρέλευση τριών μηνών από της δημοσιεύσεως του Νόμου στο ΦΕΚ, η απαίτηση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων  και αντ΄αυτών αρκεί η προσκόμιση ευκρινών φωτοαντιγράφων των πρωτοτύπων εγγράφων. Εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος , με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κάθε φορά αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να ορίζεται κατά περίπτωση η διατήρηση της απαίτησης υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων σε διαδικασίες, εφόσον το επιβάλλουν εξαιρετικοί λόγοι, που αναφέρονται ρητά σε αυτή.

Αρθρ. 2 «Κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης στο ΦΕΚ ΤΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ»

Καταργείται από 1-1-2015 η υποχρέωση υποβολής αίτησης για δημοσίευση στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ πράξης, ανακοίνωσης ή στοιχείου Ανώνυμης Εταιρείας ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης . Η σχετική υποχρέωση αντικαθίσταται με υποχρέωση δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ.

Αρθρ. 3 «Απλούστευση διαδικασιών προμηθειών Δημοσίου»

Μέσω του περιεχομένου Υπεύθυνης Δήλωσης μειώνονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμό προμηθειών δημοσίου , η δε Υπεύθυνη Δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ  της ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση γνησίου υπογραφής, ακόμα και αν στη διακήρυξη ορίζεται διαφορετικά.