Ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ, Σταύρος Καλαφάτης, απέστειλε στους συναρμόδιους Υπουργούς και στους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων τις Εκθέσεις Αξιολόγησης των ισχυόντων Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης για δέκα Περιφέρειες της Επικράτειας.

Ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ Σταύρος Καλαφάτης δήλωσε σχετικά:

«Εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο εργαζόμαστε σταθερά για την δημιουργία και ολοκλήρωση μίας ολιστικής, συγκροτημένης και σύγχρονης εθνικής πολιτικής για τη ρύθμιση του χώρου. Είχαμε δεσμευθεί ότι θα ρυθμιστούν εκκρεμότητες, ετών ή και δεκαετιών, και θα εκσυγχρονιστούν οι προβλέψεις της νομοθεσίας που αφορούν το κτηματολόγιο, τους δασικούς χάρτες, τα αυθαίρετα. Το πραγματοποιήσαμε. Οι σχετικοί νόμοι ψηφίστηκαν και εφαρμόζονται ήδη. Όπως είχαμε δεσμευθεί, σειρά έχουν τώρα τα περιφερειακά χωροταξιακά σχέδια, το ειδικό χωροταξικό σχέδιο του τουρισμού, η μεταρρύθμιση της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας. Όλες οι κινήσεις μας έχουν διπλό στόχο: την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση μίας πραγματικά βιώσιμης ανάπτυξης. Κινούμαστε πάντα με όρους πραγματικότητας, μακριά από παθογένειες και νοοτροπίες του παρελθόντος. Όπως σε κάθε τομέα, έτσι και στη χωροταξία, η χώρα αποκτά μία νέα αντίληψη για το αύριο».

Τα Πορίσματα των Εκθέσεων Αξιολόγησης των ισχυόντων Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης δέκα Περιφερειών της Επικράτειας (Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Κρήτης), τα οποία συντάχθηκαν σε εφαρμογή του ν.2742/99 για τον Χωροταξικό Σχεδιασμό, προέκυψαν μετά από μια πλούσια διαβούλευση σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο. Η ολοκλήρωση της φάσης αξιολόγησης αξιολογείται ως πολύ σημαντική δεδομένου ότι σε αυτή εντοπίζονται τόσο οι αδυναμίες και τα προβλήματα εφαρμογής των ήδη θεσμοθετημένων Περιφερειακών Πλαισίων όσο και οι δυνατότητες ανάπτυξης και προώθησης σημαντικών τομέων ανά Περιφέρεια που θα εξειδικευτούν σε επόμενο στάδιο.

Τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, τα οποία έχουν θεσμοθετηθεί από το 2003, αναθεωρούνται σύμφωνα με τον ν.2742/1999 ανά πενταετία, εφόσον από την αξιολόγηση ως προς το βαθμό εφαρμογής τους προκύψει τεκμηριωμένη προς τούτο ανάγκη. Στην παρούσα φάση ολοκληρώθηκε αυτή η αξιολόγηση με την παραλαβή των σχετικών μελετών. Στη σημερινή συγκυρία καθίσταται επιτακτική και αναγκαία η πρόβλεψη και ο σχεδιασμός, για το μέλλον της χώρας και για την αειφόρο ανάπτυξη των Περιφερειών στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου. Η αναγκαιότητα αναθεώρησης των ισχυόντων Περιφερειακών Πλαισίων, καθώς και τα βασικά προβλήματα ή προοπτικές που προέκυψαν από αυτή τη φάση συνοψίζονται στα κάτωθι:

-Εναρμόνιση των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης με το ισχύον Γενικό Πλαίσιο Χωροταξίας (ΦΕΚ 128/Α/3.7.2008), καθώς και με τα εγκεκριμένα Ειδικά Πλαίσια (π.χ. Τουρισμού, ΑΠΕ, Βιομηχανίας, ιχθυοκαλλιέργειας κλπ).
-Εναρμόνιση των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης με τις νεώτερες θεσμικές αναπτυξιακές ρυθμίσεις και τις Ευρωπαϊκές πολιτικές που επηρεάζουν τη χωρική ανάπτυξη κάθε Περιφέρειας της χώρας.
-Ισχυροποίηση των αστικών κέντρων σε όλα τα επίπεδα με στόχο τη συγκράτηση του πληθυσμού και την υποστήριξη ενός προτύπου ανάπτυξης της υπαίθρου βασισμένου στην αειφόρο ανάπτυξη.
-Εξειδίκευση του προωθούμενου Περιφερειακού σχεδιασμού σε θέματα τοπίου με τον προσδιορισμό ζωνών τοπίου και προτάσεις για την αποκατάσταση, ανάδειξης και διαχείρισής τους.
-Ανάγκη αντιμετώπισης θεμάτων του υποκείμενου σχεδιασμού (αναθεώρηση ΖΟΕ, ΓΠΣ κλπ).
-Διαμόρφωση μιας αγροτικής στρατηγικής πολιτικής σε επίπεδο Περιφερειών με αξιοποίηση των δυνατοτήτων της νέας ΚΑΠ
-Καθορισμός όρων και δυνατοτήτων συνύπαρξης μεταξύ εκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου, ανάδειξης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο της αειφορίας.
-Ενίσχυση του τουρισμού, ο οποίος μπορεί να αποτελέσει τη βάση ανάπτυξης και ενδυνάμωσης των περιοχών.
-Ολοκλήρωση των διασυνδέσεων και των συνδυασμένων μεταφορών.
-Δημιουργία συνεργιών σε εμπορικό και επιχειρηματικό επίπεδο.
-Συνετή διαχείριση των υδατικών πόρων και την πρόληψη των κινδύνων φυσικών καταστροφών.

Το στάδιο που ακολουθεί τη σύνταξη των εν λόγω Εκθέσεων, το οποίο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο έτος, αφορά στην αναθεώρηση των ισχυόντων Πλαισίων κατά τρόπο ώστε να ενσωματωθούν σε αυτή οι νεώτερες εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές και να επιτευχθεί ο συντονισμός και την εναρμόνιση των επί μέρους προγραμμάτων και επενδυτικών σχεδίων της χώρας που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη συνοχή και ανάπτυξη του περιφερειακού χώρου.

Οι βασικοί στόχοι της χωρικής πολιτικής που προωθεί το ΥΠΕΚΑ είναι η ισόρροπη ανάπτυξη του Εθνικού χώρου, η ανάδειξη και η αξιοποίηση της ιδιαίτερης ταυτότητας της κάθε περιφέρειας, ο προσδιορισμός της ιδιαίτερης αναπτυξιακής της πορείας, η προγραμματισμένη αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζονται, η προώθηση ασφαλών επενδύσεων με ταχύτερους χρόνους, η κατοχύρωση της παραγωγικής και κοινωνικής συνοχής, η διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ, Σταύρος Καλαφάτης, στην επιστολή του προς τους Υπουργούς και τους Γενικούς Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ζητά να γνωστοποιηθούν τα πορίσματα αυτά στις υπηρεσίες και τους φορείς που εποπτεύουν, ώστε να λαμβάνονται υπόψη κατά την προώθηση μέτρων, προγραμμάτων, δράσεων, ενεργειών και ρυθμίσεων αρμοδιότητάς τους που αφορούν την εφαρμογή των Περιφερειακών Πλαισίων, προκειμένου να προωθηθεί ο ολοκληρωμένος χωρικός και αναπτυξιακός σχεδιασμός.

Οι Εκθέσεις Αξιολόγησης εντάσσονται σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που προωθεί το ΥΠΕΚΑ για τον Χωροταξικό Σχεδιασμό, το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

1.Tην αναθεώρηση των ισχυόντων Ρυθμιστικών Σχεδίων των Μητροπολιτικών περιοχών Αθήνας και Θεσσαλονίκης.
2.Tην Αξιολόγηση και Αναθεώρηση των ισχυόντων Περιφερειακών Πλαισίων Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου.
3.Tην Αξιολόγηση και Αναθεώρηση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό.
4.Tην εκπόνηση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Θαλάσσια Χωροταξία.
5.Διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής για το Τοπίο.

Πηγή : econews