Το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε έγγραφο με θέμα τη χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας από τον ΕΦΚΑ μέχρι 28.2.2017.

Έτσι:

Από 1.1.2017 θα χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα σύμφωνα με τις υφιστάμενες μέχρι 31.12.2016 καταστατικές διατάξεις των εντασσόμενων φορέων, από τις αρμόδιες κατά την 31.12.2016 υπηρεσίες τους, που θα λειτουργούν ως υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.

Όσοι απευθύνονταν σε περισσότερους φορείς για να τους χορηγηθεί βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, θα εξακολουθούν να λαμβάνουν βεβαίωση από τις αρμόδιες κατά την 31.12.2016 υπηρεσίες κάθε εντασσόμενου φορέα.