Όπως μας ενημέρωσε ο εκπρόσωπός μας στη Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ, κ. Ξενοφών Καρκαντζός, κατά τη συνεδρίαση της Δ.Ε. του Ταμείου της 28.12.2015 ελήφθη η κάτωθι απόφαση :

Προκειμένου οι ασφαλισμένοι μηχανικοί να έχουν τη δυνατότητα ανάληψης έργων ή μελετών, για τα οποία απαιτείται ασφαλιστική ενημερότητα, προτείνεται η κατά περίπτωση, έκδοση βεβαίωσης ενημερότητας, με οφειλές.

Η βεβαίωση εκδίδεται για συγκεκριμένο έργο, με την προσκόμιση του σχετικού εντύπου ανάθεσης και σε περίπτωση που αφορά αμοιβή μελέτης, προβλέπεται κατάθεση ποσού στο ΤΣΜΕΔΕ, σε ποσοστό 10% επί των συμβατικών τιμών του ΤΕΕ.

Σε περίπτωση είσπραξης από εκτελεσθείσα εργασία αποδίδεται στο ΤΣΜΕΔΕ ποσοστό 10% επί του εισπραχθέντος ποσού.

Τα καταβαλλόμενα ποσά, εξοφλούν ή συμψηφίζονται με τις οφειλόμενες εισφορές.

Με τον τρόπο αυτό, δίνεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους ασκώντας το επάγγελμά τους, να εξοφλούν, να μειώνουν ή να ρυθμίζουν τις οφειλές τους, και το ΤΣΜΕΔΕ να αυξάνει την εισπραξιμότητά του.