Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 969 Β/2017 η υπουργική απόφαση που καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού και  τη διαδικασία παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

Η απόφαση εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Η κράτηση επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης, προ φόρων και κρατήσεων και υπολογίζεται με την εφαρμογή του συντελεστή 0,06%.

Υπόχρεος για την παρακράτηση και απόδοση της κράτησης είναι ο φορέας που πραγματοποιεί την πληρωμή και το ποσό της   κράτησης αποδίδεται στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

Η κράτηση αυτή υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου.