Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 940 Β/2017 υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζεται, κατά φορέα, το συνολικό ύψος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων που θα διατεθεί κατά τη διάρκεια του  έτους 2017 για την εκτέλεση συνεχιζόμενων έργων από τα προγούμενα έτη.

Κάθε τροποποίηση του αρχικού σχεδιασμού για τα συνεχιζόμενα έργα καθώς και η ένταξη νέων έργων στο ΠΔΕ γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, εφόσον οι πιστώσεις των έργων δεν υπερβαίνουν το σύνολο των εγκεκριμένων πιστώσεων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και του ορίου προέγκρισης ανάληψης υποχρέωσης έναντι του προϋπολογισμού του επόμενου έτους.