Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 900 Β/2017 η απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για  τις απευθείας αναθέσεις δημοσίων  συμβάσεων  έργων, μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών.  

Έτσι στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου αναπτύσσεται Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων (ΚΗΣΚ) για τη διεξαγωγή της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης συμβάσεων των οποίων η εκτιμώμενη αξία είναι ίση ή κατώτερη των 20.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. (αρθρο 118 Ν. 4412/2016) 

Κάθε Αναθέτουσα Αρχή αιτείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την εγγραφή της στο ΚΗΣΚ και οι υπάλληλοι της αρχής αιτούνται την εγγραφή τους ως χρήστες. Η εγγραφή είναι υποχρεωτική για όλους τους τεχνικούς υπαλλήλους, ενώ χρήστες του ΚΗΣΚ δύνανται να είναι και υπάλληλοι διαφορετικής ειδικότητας.Η κάθε αναθέτουσα αρχή, μια φορά κατ΄έτος, δημοσιεύει για διάστημα 20 ημερών πρόσκληση για κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών ή παροχής τεχνικών υπηρεσιών και εν συνεχεία καταρτίζει καταλόγους ανά κατηγορία για τα έργα, τις μελέτες και την παροχή υπηρεσιών. 

Η αναθέτουσα αρχή, αφού ανακοινώσει τη διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης καταχωρεί στο σύστημα την απόφαση για την απευθείας ανάθεση.Εν συνεχεία ορίζεται η επιτροπή  για τη διεξαγωγή της κλήρωσης, η οποία διενεργείται ηλεκτρονικά. Η εκτύπωση του αποτελέσματος της κλήρωσης αποτελεί δικαιολογητικό της απευθείας ανάθεσης. Ο προσωρινός ανάδοχος δεν μπορεί να συμμετέχει σε επόμενες κληρώσεις του ίδιου καταλόγου.

Μετά το πέρας της κλήρωσης και της αναγγελίας του αποτελέσματος καλείται ο υποψήφιος ανάδοχος για την υπογραφή σύμβασης. Σε περίπτωση σύμφωνης γνώμης του αναδόχου η προς υπογραφή σύμβαση αποστέλλεται προς δημοσίευση στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος δεν μπορεί να συμμετέχει στις επόμενες κληρώσεις του έτους, αναφορικά με το συγκεκριμένο κατάλογο.