Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 74 Α/2017 ο Ν. 4472/2017 με τίτλο “Συνταξιοδοτικές διατάξεις  Δημοσίου, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις”. 

Στο άρθρο 47 του ως άνω Νόμου περιλαμβάνονται τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016, οι κυριότερες των οποίων είναι οι εξής:

Για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει διακήρυξη. Ως χρόνος έναρξης του συνοπτικού διαγωνισμού νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε 12 ημέρες από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Η υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων) αρχίζει την 15.06.2017 για:

Τις ανοικτές διαδικασίες σύναψης σύμβασης έργου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών, που διενεργούνται από τις αρχές του παραρτήματος Ι του προσαρτήματος Α του Νόμου, ήτοι κυρίως από τα Υπουργεία, τα Πανεπιστήμια και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας  και 

Τις ανοικτές διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελετών και παροχής επιστημονικών υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής 

Ενώ

Την 20.10.2017 για το σύνολο των λοιπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και υπηρεσιών που διενεργούνται από τις αρχές που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

Επιπλέον, σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα άρθρα 118 και 119 του ως άνω Νόμου, που αφορούν στο Ηλεκτρονικό μητρώο συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών και υπηρεσιών(ΜΗ.Τ.Ε.), που συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών.

Το ΜΗ.Τ.Ε πριλαμβάνει:

Το Μητρώο Φυσικών Προσώπων Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΜΗ.ΦΥ.Π.ΤΕ) και

Το Μητρώο Επιχειρήσεων Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε) 

Στους σκοπούς των ΜΗ.Τ.Ε περιλαμβάνεται η ηλεκτρονική τήρηση των στοιχείων, η έκδοση και χορήγηση βεβαιώσεων, πτυχίων και λοιπών εγγράφων, η καταχώρηση αποτελεσμάτων πειθαρχικού ελέγχου των εγγεγραμμένων φορέων στα ΜΗ.Τ.Ε, η διασύνδεση με τα λοιπά μητρώα που τηρούνται στα επιμελητήρια και συλλόγους 

Στο ΜΗΦΥΠΤΕ εγγράφονταιι τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τεχνική επαγγελματική δραστηριότητα στην Ελλάδα και εμπλέκονται στην παραγωγή δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών και υπηρεσιών.

Το ΜΗΦΥΠΤΕ ΄περιλαμβάνει τα κάτωθι επί μέρους μητρώα:

α. Μητρώο Εμπειρίας Μελετητών (ΜΕΜ)

β. Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) 

γ. Μητρώο Εμπειρίας τεχνιτών και λοιπών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων (ΜΕΤ) 

Στο Μητρώο Επιχειρήσεων Τεχνικών Έργων (ΜΗΕΤΕ) εγγράφονται οι ατομικές επιχερήσεις και τα νομικά πρόσωπα που έχουν ως αντικείμενο την εκπόνηση ιδιωτικών και δημοσίων μελετών, την παροχή υπηρεσιών συμβούλου δημοσίων και ιδιωτικών έργων και την κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων, έργων παραχώρησης ως ανάδοχοι, υπεργολάβοι ή τρίτοι συνεργαζόμενοι με αυτούς καθ΄οιονδήπτε τρόπο. 

Το ΜΗΕΤΕ πριλαμβάνει τα κάτωθι επιμέρους μητρώα:

Α. Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων

Α1. Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων 

Α2. Μητρώο Μελετητικών επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων 

Β. Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων

Β1. Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων 

Β2. Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων 

Γ. Μητρώο Επιχειρήσεων Συμβούλων Διοίκησης-Διαχείρισης Έργων

Δ. Μητρώο Επιχειρήσεων Τεχνιτών και λοιπών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων

Τα μητρώα των περιπτώσεων Α1, Β1, Γ και Δ αποτελούν επαγγελματικά μητρώα. 

Ακολουθούν οι όροι εγγραφής και αναθεώρησης στα μητρώα καθώς και οι διαδικασίες πειθαρχικού ελέγχου των εγγεγραμμένων σε αυτά. 

Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται εντός 8 μηνών από την 19.05.2017 (ημερομηνία δημοσιεύσεως του ΦΕΚ), κατόπιν πρότασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, καθορίζονται όλα τα περαιτέρω θέματα που αφορούν στα  Μητρώα.Με την έκδοση του ΠΔ αυτού καταργούνται τα άρθρα 80 έως 110 του Ν. 3669/08. 

Στο άρθρο 119 του ως άνω Νόμου περιλαμβάνονται τροποποιήσεις του Ν. 4412/2106, οι κυριότερες των οποίων είναι:

Καταργείται η υποχρεωτικότητα της νομικής μορφής της ανώνυμης εταιρείας από την τρίτη τάξη

Από την έναρξη ισχύος του ως άνω ΠΔ καταργούνται τα Νομαρχιακά Μητρώα