Ο Νόμος 4611/2019, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 73 Α/2019 επιφέρει, εκτός των άλλων,  πολλές αλλαγές σε θέματα οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και τη Φορολογική Διοίκηση και σε εργασιακά θέματα. Έτσι:

-Το σύνολο των οφειλών προς  τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που δημιουργήθηκαν έως και 31.12.2018 υπάγονται σε ρύθμιση έως 120 δόσεις (άρθρα 1-18)

-Συνταξιοδοτικές και ασφαλιστικές λοιπές διατάξεις (άρθρα 21-41)

-Οργανωτικές διατάξεις  Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (άρθρα 42-47)

-Εργασιακές διατάξεις – ΣΕΠΕ ( άρθρα 48-62).

Ειδικότερα ρυθμίζονται θέματα που αφορούν σε:

Λόγους απόλυσης – Η καταγγελία της εργασιακής σχέσης θεωρείται έγκυρη, μόνο αν οφείλεται σε βάσιμο λόγο, έχει γίνει εγγράφως, έχει καταβληθεί η οφειλόμενη αποζημίωση και έχει καταχωρηθεί η απασχόληση του απολυόμενου στα τηρούμενα για τον ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ) μισθολόγια ή έχει ασφαλιστεί ο απολυόμενος. Σε περίπτωση αμφισβήτησης, το βάρος επίκλησης και απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων έγκυρης καταγγελίας φέρει ο εργοδότης.

Αναγγελία προσωππικού –  Ο εργοδότης που εκτελεί οικοδομική εργασία ή τεχνικό έργο, υποχρεούται να αναγγέλλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» αντί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΣΕΠΕ (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ) που ισχύει σήμερα, το απασχολούμενο προσωπικό, πριν από την έναρξη κάθε ημερήσιας απασχόλησης. Επανακαθορίζεται το νομοθετικό πλαίσιο των διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλονται στον εργοδότη, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. (άρθρο 59)

Αποζημιώσεις:

Προβλέπεται ότι, από 1-7-2019:

– οι αποζημιώσεις απόλυσης των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα και ο αντίστοιχος φόρος στον οποίο υπόκεινται, κατατίθενται από τους εργοδότες μέσω λογαριασμού πληρωμών και μεταφέρονται αντιστοίχως και αποδίδονται από τον οικείο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών και του Δημοσίου,

– οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των μαθητευόμενων, σπουδαστών και φοιτητών που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση ή μαθητεία σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, κατατίθενται από τις επιχειρήσεις μέσω λογαριασμού πληρωμών και μεταφέρονται αντιστοίχως και αποδίδονται από τον οικείο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στους λογαριασμούς των ανωτέρω δικαιούχων και των Φ.Κ.Α. με οποιονδήποτε τρόπο. (άρθρα 51-52)

Καταχώρησης ετήσιας άδειας – Μετά την έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Εργασίας ο εργοδότης αναγγέλλει στο ΕΡΓΑΝΗ τη χλρήγηση άδειας έως και μια ώρα μετά την πραγματοποίησή της, άλλως επιβάλλονται κυρώσεις (άρθρο 53)

Ακόμα:

Ρύθμιση οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση ( άρθρα 98-109)

Ρύθμιση οφειλών προς τους ΟΤΑ Α΄βαθμού (άρθρα 110-117)