Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 66Α/2016 ο Ν. 4380/2016, στο άρθρο τρίτο του οποίου, αναφέρεται ότι η ισχύς των διατάξεως του Β΄μέρους του Ν. 4281/2014 αρχίζει την 01.06.2016, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις.

Το άρθρο τρίτο βρίσκεται στην υπ΄αριθμ. 1526 σελίδα του ΦΕΚ