Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ  63 Α/2017 το Π.Δ. 38/2017 με θέμα «Κανονισμός λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών», όπου εκτός των άλλων αναφέρεται ότι:

Η  Αρχή  Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών έχει έδρα στο Νομό Αττικής  και συνεδριάζει σε Ολομέλεια  ή σε κλιμάκια με τριμελή ή επταμελή σύνθεση.

Οι αποφάσεις στα κλιμάκια λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών που συμμετέχουν. Η γνώμη της μειοψηφίας μνημονεύεται στην απόφαση.

Η ψηφοφορία είναι φανερή.

Οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να συνεργάζονται με την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και να της  παρέχουν κάθε αναγκαία πληροφορία