Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5901Β/2018 η απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών για την τακτοποίηση πληρωμών  με τη λήξη του 2018 και τη χρηματοδότηση του ΠΔΕ έτους 2019.

Έτσι, σύμφωνα με την ως άνω ΚΥΑ:

Οι εντολές χρηματοδότησης Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑ) δύναται να εκτελούνται μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου 2018 και οι εντολές κατανομής έργων μέχρι 28 Δεκεμβρίου 2018.
Πραγματοποίηση πληρωμών εσωτερικού ή εξωτερικού σε βάρος του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του οικονομικού έτους 2018, πραγματοποιούνται μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2018.
Η εξασφάλιση επαρκούς υπόλοιπου στους αντίστοιχους λογαριασμούς είναι αναγκαία πριν την αποστολή των ηλεκτρονικών εντολών πληρωμής.
Οι δικαιούχοι προκαταβολής (διαχειριστές έργων/ υπεύθυνοι λογαριασμών δημοσίων επενδύσεων κ.λπ.) καταθέτουν, το αργότερο, μέχρι 31-12-2018, κάθε υπόλοιπο προκαταβολής που έχουν αναλάβει κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2018, στο λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων κατά το έτος 2019, προσδιορίζεται: α) με την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης που θα εκδοθεί στις αρχές του 2019, συνολικά για όλα τα έργα του ΠΔΕ, για την ανάληψη ετήσιας υποχρέωσης καθώς και προέγκριση για την ανάληψη υποχρέωσης έναντι του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του επόμενου έτους 2020 και β) με τις συλλογικές αποφάσεις με τις οποίες καθορίζονται τα έργα, οι ετήσιες πιστώσεις τους και η τριμηνιαία κατανομή αυτών.
Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και μέχρι να πραγματοποιηθεί η έκδοση των επιμέρους συλλογικών αποφάσεων έτους 2019, για να εξασφαλισθεί η ομαλή, χωρίς διακοπή, συνέχιση της εκτέλεσης των έργων του προγράμματος, παρέχεται με την απόφαση αυτή η διευκόλυνση χρηματοδότησης και διενέργειας πληρωμών σε βάρος των πιστώσεων του προσεχούς έτους 2019 ως ακολούθως:

Έργο και μελέτη του ΠΔΕ που περιλαμβάνεται στις συλλογικές αποφάσεις του έτους 2018 και δεν αποπερατώθηκε ή δεν αποπληρώθηκε στο έτος αυτό, μπορεί να χρηματοδοτηθεί το επόμενο έτος μέχρι την έκδοση ΥΑ ή ΣΑ με πλαφόν πίστωσης (προκαταβολή) το οποίο υπολογίζεται ως αναφέρεται λεπτομερώς στην απόφαση.
Προϋπόθεση για τη χορήγηση προκαταβολών αποτελεί η υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που τυχόν υπάρχουν. Επαύξηση προϋπολογισμού ή πιστώσεων ή τροποποίηση όρων, προτείνεται από τα Υπουργεία και τις Περιφέρειες για έγκριση με τις Συλλογικές Αποφάσεις του έτους 2019, μέσα στις προθεσμίες που θα τεθούν με την Εγκύκλιο κατάρτισης του ΠΔΕ 2019.
Οι ανωτέρω εγκρίσεις πιστώσεων ως προκαταβολή παύουν να ισχύουν με την έκδοση της αντίστοιχης υπουργικής απόφασης (απόφαση προέγκρισης) ή συλλογικής απόφασης.
Xρηματοδότηση νέων έργων διενεργείται μετά την έγκριση της ένταξης αυτών στο ΠΔΕ έτους 2019.