Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 59Α/2018 ο νόμος 4530/2018 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις».

Στο άρθρο 107 περιλαμβάνονται σημαντικές ρυθμίσεις, που υλοποιούν αιτήματα της Ένωσης και αφορούν στα μέλη μας.

Συγκεκριμένα, εκτός των άλλων, προβλέπεται ότι:

-Αντικαθίσταται η υποπερίπτωση ββ της περίπτωσης β ΄ της παρ. 8 άρθρου 221 Ν. 4412/2016 και εφεξής στις επταμελείς Επιτροπές Διαγωνισμού ο εκπρόσωπος των ΟΤΑ υποδεικνύεται από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων της έδρας της Περιφέρειας που εκτελείται το έργο (αντί της έδρας της αναθέτουσας Αρχής)

-Προστίθεται παρ. 5 στο άρθρο 97 Ν. 3669/08 που αναφέρει ότι για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στις τάξεις 3η και άνω του ΜΕΕΠ, οι οποίες έχουν υποβάλει εμπροθέσμως και εκκρεμεί αίτηση τακτικής αναθεώρησης ή πρόκειται να υποβάλουν εμπρόθεσμη αίτηση, μέχρι την έκδοση του ΠΔ για τα μητρώα παρατείνεται η ισχύς του πτυχίου τους.

Η υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ θέτει σημείωση επί του πτυχίου της εταιρείας για τη δοθείσα παράταση. Πτυχία χωρίς τη σημείωση αυτή λήγουν κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

-Η παρ. 7 του άρθρου 92 Ν. 3669/08 αντικαθίσταται και πλέον οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ από την 3η έως την 7η τάξη υποχρεούνται να υποβάλλουν ετησίως τις οικονομικές τους καταστάσεις και την έκθεση δραστηριότητας πριν από τη λήξη της καταληκτικής προθεσμίας δημοσίευσης των οικονομικών τους καταστάσεων στο ΓΕΜΗ( αντί πριν το τέλος του πρώτου εξαμήνου του έτους που έπεται της χρήσης στην οποία αναφέρονται οι οικονομικές καταστάσεις).