Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 52 Α/2019 ο Νόμος 4605/2019, που, εκτός των άλλων, επιφέρει αλλαγές στις διατάξεις του  Ν. 4412/2016 και στον Οργανισμό και Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΑΑΔΗΣΥ