Δημοσεύτηκε στο ΦΕΚ 5Α/2018 ο Ν. 4512/2018, που αποτελεί το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα μέλη μας παρουσιάζουν τα άρθρα 217 και 218 

Το άρθρο 217  προβλέπει τη σύσταση του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Παρακολούθησης Τεχνικών Έργων  (δημοσίων και ιδιωτικών) στη Γενική Γραμματεία  Υποδομών, όπου καταχωρούνται όλα τα επιμέρους στοιχεία που προσδιορίζουν σε τεχνικό και οικονομικό επίπεδο τα έργα. Θα εκδοθούν υπουργικές αποφάσεις που θα ρυθμίζουν τα ειδικότερα ζητήματα.

Το άρθρο 218  προβλέπει τη σύσταση ειδικού Σώματος Επιμετρητών Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων .

Σκοπός: Η υποβοήθηση διενέργειας των εκ του Νόμου απαραίτητων επιμετρήσεων  δημοσίων έργων, καθώς  και των  ιδιωτικών, εφόσον το επιθυμεί ο αναθέτων.

Κατάλογος: Τήρηση στο ΤΕΕ και ΓΕΩΤΕΕ καταλόγου ειδικού Σώματος Επιμετρητών Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων στον οποίο θα εγγράφονται οι επιμετρητές που θα παίρνουν άδεια, αφού παρακολουθήσουν σεμινάρια και δώσουν εξετάσεις στο ΤΕΕ.

Θα εκδοθεί υπουργική απόφαση που θα καθορίζονται τα προσόντα, οι κανόνες, οι ιδιότητες, τα σεμινάρια, η αμοιβή ………

Υποχρεωτικότητα: Στα συγχρηματοδοτούμενα έργα ύδρευσης, αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων και διαχείρισης αποβλήτων, αξίας σύμβασης άνω των 500.000 ευρώ, όταν η αναθέτουσα αρχή είναι δήμος έως 10.000 κατοίκους ή νομικό πρόσωπο αυτού. Η επιλογή ειδικού επιμετρητή είναι υποχρεωτική και για τα έργα που προαναφέρονται και έχουν ανεκτέλεστο τμήμα σύμβασης άνω των 500.000 ευρώ , κατά την έναρξη λειτουργίας του Σώματος . 

-Στο άρθρο 72 και 302 παρ. 3 Ν. 4412/2016, που αφορούν στις εγγυητικές επιστολές,  προστίθετεται και η δυνατότητα έκδοσής τους από χρηματοδοτικά ιδρύματα. 

Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει το κεφάλαιο Α του Νόμου που αφορά στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, το Κεφάλαιο Β  που αφορά στα λατομεία και τα ορυκτά, το Κεφάλαιο Γ που αφορά στην ενέργεια  καθώς και το κεφάλαιο για το θεσμό της διαμεσολάβησης. (άρθρα 178 επόμενα)