Απόφαση του  Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων  δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ 491 Β/2020, η οποία περιέχει πρότυπα καταστατικά για  τις ΑΕ,ΕΠΕ,ΙΚΕ,ΟΕ και ΕΕ

Το πρότυπο καταστατικό χρησιμοποιείται υποχρεωτικά για τη σύσταση εταιρείας μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιάς Στάσης, ενώ για τις λοιπές πειρπτώσεις η χρήση του είναι προαιρετική.

Το περιεχόμενο των πρότυπων καταστατικών που εμπεριέχονται στην απόφαση είναι αυστηρά καθορισμένο και υποχρεωτικό και για την συμπλήρωσή του ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες που παρατίθενται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ.