Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4841Β/2017   η απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με αρ.  ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/4.12.2017 και  θέμα «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016».

Η λειτουργία του Μητρώου αρχίζει ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης   στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από τις 29/1/2018.

Επιτροπές που έχουν ήδη συγκροτηθεί σε ετήσια βάση συνεχίζουν μέχρι τη λήξη της θητείας τους.

 Στο Μητρώο εγγράφονται τεχνικοί υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ και ΤΕ που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και παύει, πλέον, η συμμετοχή στις επιτροπές των στελεχών των αναθετουσών αρχών.

Η  έκδοση της Υ.Α. αυτής και η έναρξη λειτουργίας του Μητρώου συνιστούσε προϋπόθεση για τη δημοπράτηση έργων με το σύστημα «μελέτη – κατασκευή»  άρθρο 50 Ν. 4412/2016.