Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4534 Β/2017 η απόφαση της    Ενιαίας  Ανεξάρτητης   Αρχής  Δημοσίων Συμβάσεων που περιλαμβάνει τα αναθεωρημένα  πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α’ 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Τα νέα πρότυπα τεύχη είναι προσαρμοσμένα στις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 117384/26-10-2017 ΚΥΑ  (ΦΕΚ  3821 Β/2017)  «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», καθώς και στις πρόσφατες νομοθετικές τροποποιήσεις που επήλθαν στο ν. 4412/2016 με το άρθρο 39 Ν. 4488/2017 ΦΕΚ 137 Α/2017) και το άρθρο 107 Ν. 4497/2017   (ΦΕΚ 171Α/2017).

 Μετά τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης αποτελούν πρότυπα τεύχη με δεσμευτική ισχύ για τη σύναψη των ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων του Βιβλίου Ι Ν. 4412/2016.

Οι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ του Ν. 4412/2106 δύνανται να χρησιμοποιούν τα τεύχη αυτά για τη σύναψη των  ηλεκτρονικών συμβάσεων έργου.  

Έτσι, όπως και πρόσφατα επισημάναμε μετά τη δημοσίευση των ως άνω τροποποοιητικών διατάξεων, οι κυριότερες αλλαγές  είναι:

-Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ ή του ΕΕΕΣ είναι δυνατή με μόνη την υπογραφή του εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η απόδειξη των λόγων αποκλεισμού, που αναφέρονται στο άρθρου 22.Α.1 της διακήρυξης, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης και λήψης αποφάσεων.

-Εαν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία του ΤΕΥΔ δεν είναι ακριβή, ή αν δεν υποβληθούν εμπροθέσμως τα απαιτούμενα διακιολογητικά ή δεν είναι τα υποβληθέντα ορθά, απορρίπτεται η προσφροά του προσωρινού μειοδότη (ενώ μέχρι σήμερα έπρεπε να κηρυχθεί έκπτωτος). 

-Τροποποιείται η προθεσμία υποβολής  ένστασης κατά της διακήρυξης 

-Επισημαίνεται ρητά ότι η υποχρέωση προσκόμισης εντός 3 εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων  δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (πχ εγγυήσεις ΤΜΕΔΕ) που φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 

-Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται η καταβολή παραβόλου ποσού 600 ευρώ (διακήρυξη κάτων των ορίων). 

-Απαιτείται πιστοποιητικό από τη Δ/νση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο ετών πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς

-Απαιτούνται και προσδιορίζονται αποδείξεις για τη μη υπέρβαση του ανεκτέλεστου 

-Τροποποιείται η διαδικασία της προδικαστικής προσφυγής και τα  μέτρα προσωρινής δικαστικής  προστασίας