Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4509Β/2018 η απόφαση της Υπουργού Εργασίας με την οποία τροποποιείται  η παρ. 1 του άρθρου 1 του καταστατικού του ΤΜΕΔΕ, σύμφωνα με την οποία   το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.),  αποτελεί Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού  χαρακτήρα.

Επίσης τροποποιείται  και η παρ. 7 του άρθρου 14  του καταστατικού , που αφορά στον τρόπο είσπραξης των οφειλομένων εισφορών – πόρων στο Ταμείο.

Συγκεκριμένα για την είσπραξη των ποσών αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του  Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Τίτλο για την βεβαίωση και είσπραξη αποτελεί ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Δ.Ε., η οποία εμπεριέχει  όλα τα απαιτούμενα οικονομικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την οφειλή. Πριν την έκδοση της  απόφασης της Δ.Ε. επιδίδεται  κλήση προς τον οφειλέτη για την παροχή εγγράφως των απόψεών του.