Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4420Β/2016 η Υπουργική Απόφαση με θέμα “Έγκριση Κανονισμού Ασφαλείας Φραγμάτων – Διοικητική Αρχή Φραγμάτων”.

Με την εν λόγω απόφαση εγκρίνεται ο κανονισμός Ασφαλείας Φραγμάτων με σκοπό τη θέσπιση κανόνων και διαδικασιών ελέγχων-αναθεωρήσεων ασφάλειας των φραγμάτων δημοσίων ή ιδιωτικών κατά τα στάδια μελέτης, κατασκευής και λειτουργίας τους.

Με την ίδια απόφαση συστήνεται Διοικητική Αρχή Φραγμάτων, αντικείμενο της οποίας είναι η διασφάλιση της τήρησης των διατάξεων του ανωτέρω κανονισμού καθώς και η επεξεργασία εισηγήσεων με τη διαρκή βελτίωση των διαδικασιών για την τήρηση όλων των πτυχών ασφάλειας των φραγμάτων της χώρας, που υπάγονται στον ως άνω κανονισμό.

Για την άσκηση των καθηκόντων της Διοικητικής Αρχής Φραγμάτων συνίσταται Επιτροπή που λειτουργεί στα πλαίσια της Γενικής Γραμματείας Υποδομών