Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 44Α/2019 ο Ν. 4601/2019 για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς και για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων.

Στο πρώτο μέρος του Νόμου περιλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν στους εταιρικούς μετασχηματισμούς των επιχειρήσεων, που ως τέτοιοι  θεωρούνται η συγχώνευση, η διάσπαση και η μετατροπή αυτών.

Στο δεύτερο μέρος του ως άνω νόμου περιλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν στην έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων στους τομείς έρευνας και ασφάλειας,  στις δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών και προμηθειών με εκτιμώμενη αξία ίση ή ανώτερη των κοινοτικών ορίων καθώς και στις  συμβάσεις παραχώρησης έργων και υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία άνω των κοινοτικών ορίων. Εξαιριούνται οι συμβάσεις που έχουν χαρακτήρα απορρήτου.

Στο άρθρο 150 του Νόμου αναφέρονται τα βασικά στοιχεία του ηλεκτρονικού τιμολογίου και στο άρθρο 151 αναφέρεται ότι οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τιμολόγια, που εκδίδονται σύμφωνα με το πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων,  όπως περιγράφονται στην περίπτωση 12 του άρθρου 149.

Με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις θα ρυθμιστούν τα θέματα σχετικά με το περιεχόμενο, τη μορφή, τις διαδικασίες παραλαβής, επεξεργασίας και πληρωμής ηλεκτρονικού τιμολογίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην αιτιολογική έκθεση του Νόμου, που έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της Βουλής αναφέρεται έπί λέξει ότι:

“Περαιτέρω η Οδηγία αφορά στην υποχρέωση των αποδεκτών του τιµολογίου, δηλαδή τις αναθέτουσες αρχές, τις κεντρικές αρχές αγορών και τους αναθέτοντες φορείς, να αποδέχονται και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τιµολόγια και δεν θίγει το δικαίωµα του αποστολέα του τιµολογίου να επιλέξει µεταξύ της υποβολής του τιµολογίου σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιµολογίων, σύµφωνα µε εθνικά ή άλλα
τεχνικά πρότυπα ή σε χαρτί (βλ. αιτιολογική σκέψη 35 της Οδηγίας).”