Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4309Β/ 11.12.2017 η κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας – Ανάπτυξης και Οικονομικών με την οποία συμπληρώνεται ο πίνακας των ΚΑΔ που έχουν υποχρέωση αποδοχής πληρωμών με κάρτα. 

Επισημαίνουμε ότι οι υφιστάμενες επιχειρήσεις οφείλουν να συμμορφωθούν εντός 3 μηνών από της δημοσιεύσεως της αποφάσεως στο ΦΕΚ.

Οι επιχειρήσεις που προβαίνουν σε έναρξη δραστηριότητας κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 ημερών προ της παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας οφείλουν να συμμορφωθούν εντός 4 μηνών από της δημοσιεύσεως του ΦΕΚ.

Επίσης οι επιχειρήσεις οφείλουν να δηλώσουν στο taxis  τους επαγγελματικούς τους λογαρισμούς. 

Οι ΚΑΔ που αφορούν στα μέλη μας είναι οι εξής:

ΚΑΔ Περιγραφή Δραστηριότητας
41.10 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων
41.20 Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη
43.21 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
43.22 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης
43.29 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις
43.31 Επιχρίσεις κονιαμάτων
43.32 Ξυλουργικές εργασίες
43.33 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων
43.34 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων
43.39 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος
43.91 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών
43.99 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
71.11 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων
71.12 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες  παροχής τεχνικών συμβουλών
71.20 Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις