Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4203 Β/2018 η απόφαση  του Υπουργού Υποδομών σύμφωνα με την οποία καθορίζονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των βασικών μελετητών ως τεχνικών συμβούλων – μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου.

Έτσι στα έγγραφα της σύμβασης εκπόνησης μελέτης ορίζονται οι μελέτες για τις οποίες προβλέπεται η υποχρεωτική συμμετοχή του μελετητή ως βασικού μελετητή κατά την κατασκευή του έργου.

Επιπλέον στην ως άνω απόφαση αναφέρονται:

Το περιεχόμενο του συμφωνητικού της  σύμβασης

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του βασικού μελετητή

Η διάρκεια της σύμβασης, η αμοιβή καθώς και συναφή θέματα .

Τέλος προβλέπονται και μεταβατικές διατάξεις