Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1496Β/2018 η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Οικονομικών για το πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών για τη διατήρηση νέων θέσεων εργασίας.

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που έχουν προβεί στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε σχέση με τον ανώτατο αριθμό των θέσεων εργασίας που είχαν το Μάιο του 2017 με την πρόσληψη πρώην ανέργων κατά το διάστημα από 1.6.2017 έως 31.5.2018, δεν έχουν προβεί σε μείωση του προσωπικού που είχαν κατά την υποβολή της αίτησής τους και θα μετατρέψουν τις συμβάσεις για τις θέσεις που δημιουργήθηκαν από 1.6.2017 έως 31.5.2018 σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης εντός 5 ημερών από την  υποβολή της αίτησης υπαγωγής