Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3584Β/2018 η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα “Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης”.

Στην απόφαση αυτή καθορίζεται :

-το περιεχόμενο του Ηλεκτρονικού Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης

-η διαδικασία τήρησής του

-η διαδικασία εγγραφής σε αυτό

και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

Για την εγγραφή στο Μητρώο, το ΥΠΕΝ από 3/9/2018 προβαίνει σε ανοικτή πρόσκληση, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του .

Στο μητρώο των ελεγκτών δόμησης εγγράφονται οι ενδιαφερόμενοι μηχανικοί με δικαίωμα εκπόνησης μελέτης ή επίβλεψης κτιριακών έργων, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4389/2016. Οι ήδη εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό μητρώο ελεγκτών δόμησης του ν. 4030/2011 εγγράφονται αυτοδίκαια στην κατηγορία που αντιστοιχεί στα στοιχεία τους.  Οι ενδιαφερόμενοι εγγράφονται στο Μητρώο στην κατηγορία που αντιστοιχεί στα έτη ασκήσεως επαγγέλματος, μετά από υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχετικού πληροφοριακού συστήματος.

Το νέο Μητρώο εφαρμόζεται από 15.10.2018