Δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ 3521Β/2018 η απόφαση της Υπουργού Εργασίας που ρυθμίζει τη διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων για αδήλωτη εργασία από το ΣΕΠΕ και τον ΕΦΚΑ, στην οποία εκτός των άλλων αναφέρεται ότι:

Για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων συντάσσεται και επιδίδεται Δελτίο Ελέγχου με το οποίο διαπιστώνεται παράβαση για δήλωτη εργασία καθώς  και Πράξη Επιβολής Προστίμου, η οποία επιδίδεται στον εργοδότη εντός 7 εργασίμων ημετών από την ημέρα επίδοσης του Δελτίου.

Η Πράξη Επιβολής Προστίμου αποτελεί νόμιμο τίτλο για την είσπραξή του και εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.