Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3250Β/2017 η απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης -Περιβάλλοντος και Ενέργειας που τροποποιεί την προγενέστερη με τίτλο “Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της ομάδας 4: Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών”.

Έτσι, έχουν περιληφθεί οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που αφορούν στα έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β με α/α  9β “Πράσινα Σημεία συμπρειλαμβανομένων των κέντρων Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης, Διαλογής την Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ) της 4ης Ομάδας “Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών”.