Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 299 Υ.Ο.Δ.Δ./2018 η απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας με την οποία ορίζεται η σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής των Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΦΚΑ, η οποία, εκτός των άλλων, θα εξετάζει τις ενστάσεις των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων. 

Πρόεδρος της ΔΕ ορίζεται ο κ. Κων/νος Μακέδος και μέλος αυτής, εκπρόσωπος της ΠΕΔΜΕΔΕ ,ο κ. Ξενοφών Καρκαντζός, Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας της Ένωσης, με αναπληρωτή του τον κ. Γεώργιο Λαζαρόπουλο, μέλος της Αντιπροσωπείας της Ένωσης.