Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2837 Β/2018  η Απόφαση  της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με τίτλο «Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου με αξιολόγηση μελέτης, κατ’ άρθρο 50 του ν. 4412/2016, άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α’ 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή».

Η απόφαση περιλαμβάνει δύο Παραρτήματα (Α και Β) με τα πρότυπα τεύχη προκηρύξεων άνω και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 αντιστοίχως, για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου με αξιολόγηση μελέτης και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Τα  νέα πρότυπα τεύχη ισχύουν υποχρεωτικά από της  δημοσιεύσεως της αποφάσεως στο ΦΕΚ (16/7/2018) για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου, με αξιολόγηση μελέτης του Βιβλίου Ι του ν. 4412/2016.

Οι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου II του ν. 4412/2016 δύνανται να χρησιμοποιούν τα πρότυπα αυτά για τη σύναψη ηλεκτρονικών συμβάσεων έργου με αξιολόγηση μελέτης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς των υποψηφίων περιέχονται:

1. Ένας (υπο) φάκελος με την ένδειξη “Δικαιολογητικά συμμετοχής”

2. Ένας (υπο) φάκελος με την ένδειξη “Οικονομική Προσφορά” και 

3. Ένας (υπο) φάκελος με την ένδειξη “Τεχνική Προσφορά-Μελέτη”

Μετά την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού (Ε.Δ) προβαίνουν σε ταυτόχρονη αποσφράγιση των τριών ως άνω φακέλων των υποψηφίων. 

Η Ε.Δ. αναρτά τον κατάλογο μειοδοσίας και τον αποστέλλει στους προσφέροντες και στην Αναθέτουσα Αρχή.

Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρούνται κατά τη σειρά μειοδοσίας στο πρακτικό της Ε. Δ. 

Αυθημερόν ελέγχονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής κατά σειρά μειοδοσίας.

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών η Ε.Δ ελέγχει με βάση τη σειρά μειοδοσίας για τους πέντε πρώτους την πληρότητα και συμφωνία των μελετών- τεχνικών προσφορών με βάση τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και ιδίως στον “Κανονισμό Μελετών Έργου”, διαπιστώνοντας τη συμμόρφωση ή μη των μελετών σε αυτά, χωρίς βαθμολόγηση και καταγράφει το αποτέλεσμα στο ίδιο ως άνω πρακτικό. Στη συνέχεια ακολουθούνται οι ήδη γνωστές διαδικασίες και η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού σε όλους τους προσφέροντες και παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών προσφερόντων. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προδικαστική προσφυγή. 

Οι υποβαλλόμενες μελέτες πρέπει να έχουν εκπονηθεί από μελετητές, που διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, τις λοιπές διατάξεις τις σχετικές με τους όρους άσκησης του επαγγέλματος του μελετητή και τα έγγραφα της σύμβασης.