Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2710 Β/2017 η ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Υποδομών με την οποία ρυθμίζονται τα τεχνικά θέματα που αφορούν στην ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων έργων με τη χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή  του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης λειτουργεί κεντρικά το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

 Το Σύστημα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης επεκτείνεται προκειμένου να περιλαμβάνει διαδικασίες ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών. Η εν λόγω επέκταση αναλύεται σε ένα σύνολο διακριτών λειτουργιών και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα όσον αφορά στις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών:

α. Σχεδιασμό διαγωνιστικών διαδικασιών.

β. Υποβολή Προσφορών ή/και Αιτήσεων Συμμετοχής.

γ. Χρήση Προτύπων ή/και Υποδειγμάτων.

δ. Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Προσφορών.

ε. Κατακύρωση του Διαγωνισμού.

στ. Επιτελικές Αναφορές.

 Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης  αφορά στη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου, μελέτης, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και μόνο στην ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27   συσχετιζόμενη με το άρθρου 47 παρ.15 ν. 4472/2017, και όχι το σύνολο των διαδικασιών ανάθεσης και των κριτηρίων ανάθεσης συμβάσεων που αφορούν σε έργα, μελέτες και συναφείς υπηρεσίες του ν. 4412/16.

Διαχειριστής του υποσυστήματος «Δημόσια Έργα» που αφορά σε ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, είναι η Γενική Γραμματεία Υποδομών (ΓΓΥ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

 Μέχρις ότου γίνει εφικτή η μετεγκατάσταση του υποσυστήματος Δημόσια Έργα σε υποδομές ελεγχόμενες από τη ΓΓΥ καθώς και η μεταβίβαση της πλήρους διαχειριστικής ικανότητας του υποσυστήματος στη ΓΓΥ, προσωρινός διαχειριστής του υποσυστήματος σε αυτά ορίζεται η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης ΕΣΗΔΗΣ της ΓΓΕΠΚ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Απλοί χρήστες του υποσυστήματος είναι οι  ιδιώτες ,οι επιχειρήσεις, οικονομικούς και άλλοι φορείς που επιθυμούν να ενημερωθούν για το υποσύστημα και να επικοινωνήσουν με τα αρμόδια στελέχη του Διαχειριστή του υποσυστήματος. Η πρόσβασή τους στο υποσύστημα πραγματοποιείται μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Συστήματος και δεν απαιτεί ειδικές διαδικασίες εγγραφής, ταυτοποίησης και αναγνώρισής τους.

Οι οικονομικοί φορείς αιτούνται την εγγραφή τους και την εγγραφή των στελεχών τους παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του υποσυστήματος ταυτοποιούμενοι ως ακολούθως:

 Όσοι από τους ανωτέρω οικονομικούς φορείς διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, ο αρμόδιος Διαχειριστής του υποσυστήματος, αποδίδει σε αυτούς τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης του Συστήματος.

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων επί των εγγράφων της δημόσιας σύμβασης που αφορούν στην προκήρυξη ή διακήρυξη μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος.

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν την προσφορά, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή τους σε διαγωνιστική διαδικασία και μέχρι τη σύναψη της σύμβασης μέσω του υποσυστήματος 

 Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή / αναθέτων φορέα, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, και κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα έγγραφα της σύμβασης, ενδεικτικά, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).

 Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, τα ΦΕΚ και όσα στοιχεία και δικαιολογητικά προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται αντίγραφα των πρωτοτύπων.

 Ο οικονομικός φορέας συντάσσει την οικονομική του προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος

Οι οικονομικοί φορείς δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, με έγγραφο αίτημα τους προς την αναθέτουσα αρχή.

Οι χρήστες του υποσυστήματος, μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, προβαίνουν στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, ακολουθώντας κατά περίπτωση τα εξής στάδια:

α. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

β. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά».

2. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση

Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση η αναθέτουσα αρχή / ο αναθέτοντας φορέας κοινοποιεί τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων. Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού αποστέλλει στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο μειοδοσίας και στη συνέχεια προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο υποσύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων, των εγγράφων της σύμβασης και της παρούσης 

 Οι πιστοποιημένοι χρήστες της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά περίπτωση.

i. Απευθύνουν πρόσκληση στους χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων ή συμπλήρωσης των εγγράφων ή των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλει.

ii. Απευθύνουν πρόσκληση στους χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί του περιεχομένου της οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει.

iii. Κοινοποιούν σε πιστοποιημένο χρήστη της αναθέτουσας αρχής / του αναθέτοντος φορέα τα πρακτικά αξιολόγησης των προσφορών

 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών η αναθέτουσα αρχή / ο αναθέτων φορέας δημιουργεί μία ηλεκτρονική πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών βάσει της λειτουργικότητας «Πρόσκληση Υποβολής Δικαιολογητικών» του υποσυστήματος, προσκαλώντας με αυτόν τον τρόπο τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλλει εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου.

Η αναθέτουσα αρχή / ο αναθέτοντας φορέας προβαίνει, μετά την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού στην κοινοποίηση της Απόφασης Κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των υποβληθέντων δικαιολογητικών σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μέσω του υποσυστήματος και ειδικότερα στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης  η αναθέτουσα αρχή / αναθέτων φορέας προσκαλεί, μέσω του υποσυστήματος και των πιστοποιημένων σ’ αυτό χρηστών της, τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, κοινοποιώντας του σχετική έγγραφη ειδική πρόσκληση, 

 Οι Προδικαστικές Προσφυγές του Βιβλίου IV του ν.4412/2016 και με βάσει τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθενται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την αναθέτουσα αρχής επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο 

 Οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:

α. Κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο

β. Διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα

Ακολουθούν λοιπές λεπτομέρειες επί της ανωτέρω διαδικασίας