Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 236 Α/2016 ο Ν. 4445/2016 με τίτλο “Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη, εφαρμοστικές διατάξεις του Ν. 4387/2016  και άλλες διατάξεις.”

Αξίζει να σημειωθεί, εκτός των άλλων, ότι στο άρθρο 43 του ως άνω Νόμου αναφέρονται οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του τ. ΕΤΑΑ- Τομέας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων και στο άρθρο 48 οι κεντρικές Υπηρεσίες του τ. ΕΤΑΑ