Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 230 Α/2016 ο Νόμος 4442/2016 με τίτλο “Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις”.

Με το  νόμο αυτό εισάγεται νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση των υπαγόμενων στο πεδίο εφαρμογής των οικονομικών διραστηριοτήτων, μέσω  αναδιάρθρωσης και μεταρρύθμισης του συστήματος αδειοδότησής τους, με στόχο τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την ανάκαμψη της ανταγωνιστικότητας.

Με τις διατάξεις αυτού του νόμου επιχειρείται η πάταξη της γραφειοκρατίας και  της αλληλοκάλυψης αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων φορέων, ενώ αξιοποιούνται σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και αυτοματοποιούνται διαδικασίες που επιτρέπουν μεγαλύτερη ταχύτητα και διαφάνεια στην άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας.

Οι διατάξεις του Νόμου εφαρμόζονται στις οικονομικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα 5 του παραρτήματος αφορά σε δραστηριότητες παροχής νερού, επεξεργασίας λυμάτων, διαχείρισης αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης

 

Το νομοθετικό πλαίσιο διαρθρώνεται με βάση δύο πυλώνες:

-την αξιολόγηση του κινδύνου που δύναται να επέλθει από την άσκηση των δραστηριοτήτων σε πτυχές του δημοσίου συμφέροντος

-την εισαγωγή του εργαλείου της γνωστοποίησης για την απλοποίηση των διατυπώσεων άσκησης των δραστηριοτήτων που ενέχουν χαμηλό κίνδυνο προσβολής του δημοσίου συμφέροντος.