Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 21 Α/2016 ο Ν. 4368/2016 με τίτλο “Μέτρα για την επιτάχυνση του Κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις” . Στο άρθ. 93 του νόμου αυτού αναφέρεται  ότι η ισχύς των διατάξεων του Β΄μέρους του Ν. 4281/2014 αρχίζει από την 30η Απριλίου 2016, εκτός,  αν στις επι μέρους διατάξεις ορίζεται διαφορετικά.