Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2046 Β/2018  η  Απόφαση του  Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο  “Απαραίτητα προσόντα, εμπειρία, κανόνες και αρχές που διέπουν το Σώμα Ειδικών Επιμετρητών, σύμφωνα με την παραγρ. 3 του άρθρου 218 του Ν. 4512/2018 (Α’ 5)”.

Με την απόφαση αυτή καθορίζονται οι διαδικασίες σύστασης του Σώματος Ειδικών Επιμετρητών (Σ.Ε.Ε.) δημοσίων και ιδιωτικών έργων για την υποβοήθηση διενέργειας των απαραίτητων κατά τις κείμενες διατάξεις επιμετρήσεων και συναφών προς αυτές υπηρεσιών δημοσίων έργων και ιδίως κατά τα άρθρα 151, 152, 160, 170, 171 και 177 του Ν. 4412/2016, καθώς και της προαιρετικής επιμέτρησης ιδιωτικού έργου, εφ’ όσον το επιθυμεί ο αναθέτων, όπως ορίζεται στο άρθρο 218 του Ν. 4512/2018.

Στην Απόφαση περιγράφονται οι διαδικασίες για την κατάρτιση του ηλεκτρονικού καταλόγου του Σώματος Ειδικών Επιμετρητών (Σ.Ε.Ε.), οι όροι και προϋποθέσεις εγγραφής μελών στο Σώμα Ειδικών Επιμετρητών.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί, μέλη του ΤΕΕ, οι κάτοχοι τίτλων σπουδών μέλη του ΓΕΩΤΕΕ που διαθέτουν βεβαίωση άσκησης γεωτεχνικού επαγγέλματος και οι πτυχιούχοι υπομηχανικοί … που ασχολούνται με την παραγωγή έργων, όπως κατασκευή, επίβλεψη, συντήρηση.

Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι να είναι οι ανωτέρω εγγεγραμμένοι στο ΜΕΚ ή στο Μητρώο Μελετητών και να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τα σεμινάρια του ΤΕΕ.

Στην ως άνω απόφαση επιπλέον αναφέρεται η κατάταξη των μελών του Σ.Ε.Ε. σε βαθμίδες, τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά για την εγγραφή στο Σ.Ε.Ε., οι ασυμβίβαστες ιδιότητες με το έργο των μελών του Σώματος Ειδικών Επιμετρητών, οι διαδικασίες δημιουργίας Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων για το Σ.Ε.Ε για Δημόσια Έργα, οι κανόνες και αρχές επιλογής των Ειδικών Επιμετρητών για Δημόσια & Ιδιωτικά Έργα, καθώς επίσης προσδιορίζεται το περιεχόμενο της σύμβασης και ο τρόπος υπολογισμού της αμοιβής των Ειδικών Επιμετρητών. Τέλος, εξειδικεύονται το περιεχόμενο και η διάρκεια σεμιναρίων που θα γίνονται σχετικά τις εργασίες των Επιμετρητών.