Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1992Β/2017 η απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών που καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού, παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Στην απόφαση αυτή, εκτός των άλλων, αναφέρεται ότι: 

Για τις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος των νόμων 4412/2016 και 4413/2016 (8.8.2016 και εφεξής) η κράτηση υπολογίζεται με την εφαρμογή συντελεστή 0,06% επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής δημόσιας σύμβασης, στην οποία συμπεριλαμβάνεται κάθε είδους αμοιβή ή βραβείο, προ φόρων και κρατήσεων. Επίσης, υπολογίζεται επί της αξίας κάθε είδους δικαιώματος προαιρέσεως, προ φόρων και κρατήσεων, είτε αυτό ασκείται μέσω διοικητικής εντολής είτε μέσω σύμβασης.

Η κράτηση αποδίδεται:

α) στον τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα, από τις αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς που την παρακρατούν και την αποδίδουν οι ίδιες ή τους φορείς που παρακρατούν και αποδίδουν την κράτηση για λογαριασμό τους.

β) στον τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, όταν η παρακράτηση και η απόδοση πραγματοποιείται από τις Δ.Ο.Υ. ή τις Υ.Δ.Ε. ή πρόκειται για δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που εκτελούνται μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος.

γ) στον τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα, πραγματοποιείται η απόδοση της κράτησης που διενεργείται μέσω Ε.Α.Π.