Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1962Β/2017 η απόφαση της Υπουργού Εργασίας για  την επιμόρφωση των εργοδοτών και των εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β και Γ΄κατηγορίας.

Σκοπός της απόφασης είναι ο καθορισμός για το 2017 των όρων για την εκτέλεση των προγραμμάτων επιμόρφωσης:

Α) Διάρκειας 35 ωρών

αα) εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους, εφόσον οι εργοδότες έχουν τα τυπικά προσόντα και οι επιχειρήσεις τους υπάγονται στην κατηγορία Β΄ 

ββ) εργαζομένων που απασχολούνται με πλήρες ωράριο σε επιχειρήσεις με λιγότερα από 50 άτομα οι οποίες υπάγονται στην κατηγορία Β΄

Β) Διάρκειας 10 ωρών

εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές υπάγονται στην Γ΄ κατηγορία  και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους.

Στη συνέχεια της απόφασης ακολουθούν ειδικότερες  πληροφορίες για τα προγράμματα