Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 187Α/2018 το ΠΔ 99/2018 με το οποίο ρυθμίζονται θέματα που άπτονται του επαγγέλματος του Μηχανικού και καθορίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα για κάθε ειδικότητα.

Έτσι στο ΠΔ  αναφέρεται ποιοί έχουν το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του Διπλωματούχου Μηχανικού, πώς απονέμεται η άδεια άσκησης επαγγέλματος, ποιές κοινές δραστηριότητες ασκούν οι διπλωματούχοι Μηχανικοί καθώς και τα επαγγελματικά δικαιώματα ανά ειδικότητα.