Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 186 Α/2018 ο Ν. 4571/2018 που περιλαμβάνει, εκτός των άλλων, ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης.

Έτσι,  η ενιαία διαδικτυακή εφαρμογή υποβολής Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) τίθεται εκτός λειτουργίας προκειμένου να προσαρμοστεί με τις απαιτήσεις του ανωτέρω Νόμου.

Η περίοδος κατά την οποία η εφαρμογή θα παραμείνει κλειστή παρατεινει την προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής αρχικών ΔΠΚ και ΔΟΣ έτους 2018.

Όλες οι υποχρεώσεις υποβολής ΔΠΚ και ΔΟΣ έτους 2018 καθώς και επανυποβολής των καταστάσεων ετών 2016, 2017 και 2018 θα μπορούν να εκπληρωθούν από 04.01.2019 έως 04.03.2019

Όσοι ανήκουν σε κατηγορίες προσώπων, που έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης για πρώτη φορά  την υποβάλλουν εντός 90 ημερών από της δημοσιεύσεως του Νόμου, χωρίς να υπολογίζεται το διάστημα που η ενιαία διαδικτυακή εφαρμογή θα παραμείνει εκτός λειτουργίας.