Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1781 Β/2017 η απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξκης που ρυθμίζει ειδικότερα θέματα λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Ειιδικότερα ρυθμίζονται  θέματα που αφορούν:

Στο δικτυακό τόπο τήρησης του ΚΗΜΔΗΣ, τη δομή, το περιεχόμενο και την πρόσβαση σε αυτό, και τα επίπεδα διαβάθμισης, τη διαδικασία έκδοσης κωδικών ηλεκτρονικής καταχώρησης, τα κατά περίπτωση καταχωριζόμενα στοιχεία, το χρόνο καταχώρησης αυτών, τα κατά περίπτωση υπόχρεα πρόσωπα για την καταχώρηση και τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της προσήκουσας τήρησής του.

Οι ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’/147), εκτιμώμενης αξίας ίσης ή ανώτερης του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ.

Aρμόδια για την λειτουργία του ΚΗΜΔΗΣ και την τεχνική υποστήριξη των χρηστών του είναι η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. 2. Ο διαδικτυακός τόπος τήρησης του ΚΗΜΔΗΣ είναι προσβάσιμος μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) www. promitheus.gov.gr. 

Στο ΚΗΜΔΗΣ καταχωρίζονται μέσω ηλεκτρονικής διαδικτυακής φόρμας ή διασύνδεσης πληροφοριακών συστημάτων, ηλεκτρονικά στοιχεία των συμβάσεων των ακόλουθων σταδίων:

α). Των πρωτογενών και εγκεκριμένων αιτημάτων.

β).Των προκηρύξεων και Διακηρύξεων

γ). Των αποφάσεων ανάθεσης ή κατακύρωσης 

δ). Των συμφωνητικών

ε). Των εντολών πληρωμής 

Οι πράξεις που καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ ισχύουν από την καταχώριση τους σε αυτό.

Στις δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις η έναρξη των οποίων έλαβε χώρα πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται από το στάδιο, στο οποίο καταλαμβάνουν τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και σε κάθε επόμενο στάδιο.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από την 23.05.2017.