Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 178Α/2018  ο νόμος 4568/2018 με τίτλο “Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις”, ο οποίος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α 147).

Ειδικότερα, με το άρθρο 57 παρ. 1 έως 4 του ως άνω νόμου τροποποιούνται διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 7, 128 παρ. 1 & 2, 49 παρ. 2 εδ. β και 377 παρ. 1 περ. (40) του ν. 4412/2016, ενώ με τις παρ. 5 έως 9 του ίδιου άρθρου ρυθμίζονται, επίσης, ζητήματα δημοσίων συμβάσεων.

Κυριότερη τροποποίηση αφορά στην  περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 49 του ν. 4412/2016 όπου  προστίθενται εδάφια που περιληπτικά αναφέρουν τα εξής:

Αν κατά την κατασκευή, ανακατασκευή ή συντήρηση των έργων, που εκτελούνται ως δημόσιες συμβάσεις, συμβάσεις παραχώρησης, έργα ΣΔΙΤ ή με αυτεπιστασία, απαιτείται η μετατόπιση ή οποιαδήποτε άλλη εργασία επί του δικτύου ή των εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης λυμάτων και όμβριων υδάτων, ενέργειας, τηλεθέρμανσης, τηλεπικοινωνιών, πυρόσβεσης, οδοφωτισμού, φωτεινής σηματοδότησης και κάθε είδους παρόμοιων δικτύων ή εγκαταστάσεων ή εργασίες για την πρόβλεψη διελεύσεων τέτοιων δικτύων, οι δαπάνες των εργασιών αυτών, που απαιτούνται για την αποκατάσταση της υφιστάμενης κατάστασης πριν την εκτέλεση των έργων, βαρύνουν τις πιστώσεις του υπό εκτέλεση έργου και δύνανται να εκτελούνται από την αναθέτουσα αρχή, τον αναθέτοντα φορέα ή τον κύριο του έργου, υπό την επίβλεψη του κυρίου ή φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου, όπου απαιτείται.

Εν συνεχεία, στο ίδιο άρθρο υπάρχουν και άλλες σχετικές προβλέψεις

όμως:

Οι καταβολές που πραγματοποιούνται μέχρι την έναρξη ισχύος του Νόμου αυτού για την πληρωμή δαπανών των εργασιών αυτών, οι οποίες βάρυναν τις πιστώσεις έργων ή τον προϋπολογισμό αναθετουσών αρχών  στις περιοχές Μείζονος Πρωτευούσης και Μείζονος Θεσσαλονίκης δεν πάσχουν εξ αυτού του λόγου και παράγουν όλα τα έννομα αποτελέσματά τους.