Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 173 Β/2019 η απόφαση της Υπουργού Εργασίας για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου.

Η απόφαση αυτή, που ισχύει από 01.02.2019, προβλέπει ότι:

Για τους υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός ορίζεται σε 650 ευρώ, ενώ για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται σε 29,04 ευρώ.