Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1721 Β/2017 η ΚΥΑ με τίτλο: Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης.

Στο προοίμιο της απόφασης αναφέρεται ότι από τις διατάξεις της δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ούτε του ΕΦΚΑ δεδομένου ότι όσοι υπαχθούν στην προαιρετική ασφάλιση θα συνεχίσουν να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που θα κατέβαλαν, αν συνέχιζαν την απασχόλησή τους.

Δικαίωμα υπαγωγής  στην προαιρετική  συνέχιση της ασφάλισης από 01.01.2017 έχουν , εκτός των άλλων, και οι ασφαλισμένοι φορέων, κλάδων και λογαριασμών που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ, ήτοι και οι ασφαλισμένοι του πρώην ΤΣΜΕΔΕ. (άρθρο 1)

Η προαιρετική ασφάλιση πραγματοποιείται ή για κύρια σύνταξη ή /και επικουρική ή / και για ασθένεια σε είδος και σε χρήμα.

Δυνατότητα προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης έχει κάθε πρόσωπο   του άρθρ. 1 εφόσον συγκεντρώνει αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Α. Έχει πραγματοποιήσει στην υποχρεωτική ασφάλιση τουλάχιστον 5 έτη ή 1500 ημέρες εκ των οποίων, τουλάχιστον ένα έτος ή 300 ημέρες  εντός της τελευταίας πενταετίας  πριν την υποβολή της αίτησης και υποβάλει αίτηση μέσα σε 12 μήνες από την τελευταία ασφάλισή του σε φορέα, τομέα ή κλάδο κύριας ασφάλισης  ή

Έχει πραγματοποιήσει οποτεδήποτε στην υποχρεωτική ασφάλιση 10 έτη ή 3000 ημέρες ασφάλισης, ανεξάρτητα από το χρόνο  υποβολής της αίτησης για προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης.

Οι ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν με διαδοχικό ή μη χρόνο ασφάλισης στους ενταχθέντες στον ΕΦΚΑ φορείς τις ανωτέρω χρονικές προϋποθέσεις για υπαγωγή στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, υποχρεούνται να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους στον ΕΦΚΑ στον τελευταίο ενταχθέντα φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης.

Β. Έχουν διακόψει ή διακόπτουν την υποχρεωτική ασφάλιση στον ΕΦΚΑ

Γ. Κατά την υποβολή  της αίτησης δεν είναι ανάπηροι

Δ. Ειδικά οι αυτοαπασχολούμενοι , ασφαλισμένοι του π. ΕΤΑΑ και ΟΑΕΕ δεν έχουν οφειλή από οποιαδήποτε αιτία στον ασφαλιστικό φορέα ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, την οποία εξυπηρετούν.

Ακολουθεί ο τρόπος υπολογισμού των μηνιαίων εισφορών.

Ο ασφαλισμένος που κατά τη λήξη του τελευταίου 12μήνου υποχρεωτικής ασφάλισής του υπάγεται σε πλέον του ενός ενταχθέντες φορείς του ΕΦΚΑ, δύναται να επιλέξει τον ενταχθέντα φορέα στον οποίο θα υπαχθεί στην  προαιρετική συνέχιση της  ασφάλισης . Η προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής αίτησης στον ΕΦΚΑ.

Η διακοπή της προαιρετικής ασφάλισης επέρχεται ή με αίτηση του ασφαλισμένου ή με τη συνταξιοδότησή του ή  με το θάνατό του  ή με την ανάληψη εργασίας ή απόκτηση ιδιότητας ασφαλιστέας στον ΕΦΚΑ