Ο  Νόμος 4635/2019  του Υπουργείου Ανάπτυξης, ο οποίος περιλαμβάνει σωρεία διατάξεων που αφορούν στα μέλη της Ένωσής μας δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 167 Α/2019.

Επιπλέον, η ΕΑΑΔΗΣΥ εξέδωσε σχετικό ενημερωτικό έγγραφο .

ΜΗΤΡΩΑ

Άρθρο 188.

 • Ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας και τήρησης ηλεκτρονικών μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.).

Ειδικότερα:

 • Οι αιτήσεις που υποβάλλονται από 03.07.2019 ως 31.12.2020 για εγγραφή ή μεταβολή ή διαγραφή στο ΜΕΚ και ΜΕΕΠ εξετάζονται με τις προϊσχύουσες του ΠΔ 71/2019 διατάξεις.
 • Οι βεβαιώσεις εγγραφής στο ΜΕΕΠ και τα Δασοτεχνικά Πτυχία που ήταν σε ισχύ την 03.07.2019 ισχύουν μέχρι 31.12.2020, εφόσον πληρούνται οι διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου που ίσχυε ως και την 02.07.2019. Οι υποβαλλόμενες κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα αιτήσεις μεταβολών εξετάζονται με βάση το προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο. Μετά την πάροδο της ως άνω προθεσμίας οι βεβαιώσεις εγγραφής στο ΜΕΕΠ και τα Δασοτεχνικά Πτυχία παύουν να ισχύουν.
 • Από την 03.07.2019 μέχρι και την 12.2020 εξακολουθεί να εκδίδεται ενημερότητα πτυχίου, σύμφωνα με τα ισχύοντα μέχρι την 03.07.2019.
 • Επανέρχεται μέχρι την έκδοση ΠΔ η ισχύς των Νομαρχιακών (Περιφερειακών) Μητρώων
 • Αναστέλλεται ως 31.12.2020 οι διατάξεις που ανέφεραν ότι οι επιβλέποντες σε Δ.Υ Μηχανικοί πρέπει να είναι γραμμένοι στο ΜΕΚ και ότι το έργο επιβλέπεται από Μηχανικούς που κατέχουν τα ίδια προσόντα με τους Αναδόχους.

 

ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Άρθρο 81.

Μέχρι σήμερα εξαιρούνταν της μελέτης -κατασκευής τα κτιριακά έργα και τα έργα αναπλάσεων. Επιτρεπόταν να εξαιρεθούν και άλλες κατηγορίες με απόφαση του Υπουργού Υποδομών

 Με την νέα διάταξη απαλείφεται η ως άνω εξαίρεση. Άρα όλες οι κατηγορίες  έργων μπορούν να δημοπρατηθούν ως μ-κ, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο εν λόγω άρθρο. Επιτρέπεται να εξαιρεθούν  κατηγορίες με απόφαση του Υπουργού Υποδομών.

Με την νέα διάταξη απαλείφεται η προϋπόθεση ύπαρξης εγκεκριμένης προμελέτης για να προκηρυχθεί έργο ως μ-κ.

 • Προστίθεται παράγραφος που αναφέρει « Ουδεμία ευθύνη του δημοσίου προς αποζημίωση θεμελιώνεται σε περίπτωση τήρησης των προϋποθέσεων και της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων έργων με αξιολόγηση μελέτης»

 

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟ

  Άρθρο 214

 • Εργοδότης που απασχολεί προσωπικό για την εκτέλεση οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου υποχρεούται να αναγγέλλει στις υπηρεσίες του ΣΕΠΕ το απασχολούμενο προσωπικό πριν την έναρξη κάθε ημερήσιας απασχόλησης, Η ως άνω αναγγελία αντικαθιστά τον πίνακα προσωπικού και ωρών εργασίας. Αντίγραφο του ως άνω εντύπου τηρείται στον τόπο εκτέλεσης του έργου με ευθύνη του εργοδότη.
 • Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας καθορίζεται ο υπόχρεος εργοδότης, η διαδικασία υποβολής, τα στοιχεία που περιλαμβάνει, τυχόν εξαιρέσεις και κάθε άλλη λεπτομέρεια.
 • Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση των ως άνω αποφάσεων.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥΣ

Άρθρο 233

 • Για την εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις που έχουν καταστεί τελεσίδικες μέχρι την 30.10.2019 και οι οποίες αφορούν σε αξιώσεις από προμήθειες, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, οι Δήμοι επιχορηγούνται από χρηματικά διαθέσιμα έως 40.000.000 ευρώ τα οποία μεταφέρονται στο λογαριασμό «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων».
 • Η δυνατότητα εξόφλησης από τα ως άνω διαθέσιμα δεν αφορά αξιώσεις από αναγνωρισμένες με τελεσίδικες αποφάσεις, εφόσον ως προς τη νομική βασιμότητά τους υπάρχει αντίθετη νομολογία ανωτάτου δικαστηρίου σε σχέση με αυτά που κρίθηκαν από τα δικαστήρια ουσίας. Για το θέμα αυτό μπορεί να ζητείται η γνώμη του οικείου γραφείου του Νομικού Συμβούλου του Κράτους.
 • Οι διατάξεις αυτές ισχύουν και στις περιπτώσεις που έχει ξεκινήσει η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων κατά των δήμων.
 • Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζεται η διαδικασία και η κατανομή των χρηματικών διαθεσίμων.

 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

       Άρθρο 235

 • Ρυθμίζονται θέματα υπαγωγής στο πρόγραμμα επιείκειας και στη διαδικασία διευθέτησης διαφορών του άρθρου 25α  καθώς και αυτά που αφορούν στη στρέβλωση του ανταγωνισμού.