Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1656 Β/2014 η υπ΄αριθμ. Δ11γ/Ο/2/5  απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μιχαήλ Χρυσοχοίδη , με την οποία εισάγονται νέα άρθρα στο Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων