Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 151Α/2017 το Προεδρικό Διάταγμα 123/2017 με τίτλο “Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών”, από την έναρξη ισχύος του οποίου καταργείται το ΠΔ 109/2014.

Στο κεφάλαιο Α του ΠΔ 123/2017  αναφέρονται οι αρμοδιότητες του Υπουργείου και η διάρθρωση των υπηρεσιών του

Στο κεφάλαιο Β αναφέρονται οι ανεξάρτητες-αυτοτελείς αρχές και οι εποπτευόμενοι φορείς

Στο κεφάλαιο Γ αναφέρονται η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου

   Αξίζει να σημειωθεί ότι, εκτός των άλλων, στο άρθρο 45 αναφέρεται η διεύθυνση Μητρώων (Δ24) και συγκεκριμένα: Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Μητρώων είναι, η τήρηση και λειτουργία των Μητρώων των συντελεστών παραγωγής που δραστηριοποιούνται στην υλοποίηση των Δημοσίων και Ιδιωτικών Τεχνικών Έργων της χώρας.                                                                                                          

  Η διεύθυνση Μητρώων συγκροτείται από τα ακόλουθα τμήματα:

  Τμήμα Μητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων (ΜΗ.Μ.ΕΠ) και (ΜΗ.Μ.ΕΠ.ΙΕ).

  Τμήμα Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων (Μ.Ε.Ε.Π) και (ΜΗ.Ε.ΕΠ.ΙΕ).

  Τμήμα Μητρώου Τεχνικών Συμβούλων.

  Τμήμα Μητρώου Επιχειρήσεων Τεχνιτών και λοιπών Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων.

Στο κεφάλαιο Δ αναφέρεται η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών 

Στο κεφάλαιο Ε αναφέρεται η σύσταση ειδικών υπηρεσιών δημοσίων έργων και ειδικότερα συνιστάται:

Ειδική υπηρεσία δημοσίων έργων (ΕΥΔΕ) κατασκευής και συντήρησης συγκοινωνιακών υποδομών

Ειδική υπηρεσία δημοσίων έργων (ΕΥΔΕ) κατασκευής υδραυλικών και λιμενικών υποδομών

Ειδική υπηρεσία δημοσίων έργων (ΕΥΔΕ) κατασκευής συγκοινωνιακών έργων με σύμβαση παραχώρησης

Ειδική υπηρεσία δημοσίων έργων (ΕΥΔΕ) Μακεδονίας

Ειδική υπηρεσία δημοσίων έργων (ΕΥΔΕ) Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων

Ειδική υπηρεσία δημοσίων έργων (ΕΥΔΕ) Κρήτης και Δωδεκανήσων

Ειδική υπηρεσία δημοσίων έργων (ΕΥΔΕ) Έβρου

Ειδική υπηρεσία δημοσίων έργων (ΕΥΔΕ) Θεσσαλίας

Ειδική υπηρεσία δημοσίων έργων (ΕΥΔΕ) Στερεάς Ελλάδας

Ειδική υπηρεσία δημοσίων έργων(ΕΥΔΕ) Ηπείρου και Κέρκυρας

Στο κεφάλαιο ΣΤ αναφέρονται η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες οργανικών μονάδων Γενικής Γραμματείας Μεταφορών 

Εν συνεχεία στο μερος δεύτερο του Προεδρικού Διατάγματος ρυθμίζονται τα θέματα προσωπικού του Υπουργείου.